دوشنبه، خرداد ۰۵، ۱۳۸۲

هيات تحقيق سازمان ملل به ايران می رود
ناپديد شدگان و قتل عام سال 67
در دستور كار هيات سازمان مللسازمان ملل متحد و كميسيون حقوق بشر اين سازمان برنامه های جديد خود برای كنترل وضع حقوق بشر در ايران را تنظيم كرده است.

بموجب اخبار دريافتی، بزودی يك گروه كاری با هدف "بررسی مسئله ناپديد شدگان" عازم ايران خواهد شد. سرپرستی اين گروه را يك ديپلمات قديمی برعهده داشت كه با سازمان ملل همكاری می كند. گفته می شود كار اين گروه رسيدگی به دادخواست ها و شكايت هائی است كه بستگان ناپديدشدگان سياسی تاكنون به مجامع بين المللی و از جمله كميسيون حقوق سازمان ملل متحد نوشته اند. اين بررسی نه تنها شامل كسانی می شود كه نامشان بعنوان قربانيان قتل های زنجيره ای برده می شود ولی تاكنون هيچ مقام رسمی جمهوری اسلامی حاضر به اعلام سرنوشت آنها نشده، بلكه قربانيان اعدام دسته جمعی سال 67 در زندان های ايران را نيز شامل می شود.

اين كميسيون تنها به نامه ها و شكاياتی كه تا قبل از حركت به طرف ايران دريافت داشته و رسيدگی به آن ها را به مقامات جمهوری اسلامی اطلاع داده رسيدگی خواهد كرد و به همين دليل مراجعه مستقيم وابستگان مفقود شدگان، ناپديد شدگان و اعدام شدگانی كه خبر آن رسما از سوی جمهوری اسلامی اعلام نشده را در ايران نخواهد پذيرفت.

يك فعال حقوق بشر به "پيك" گفت: هيات بررسی كننده "ناپديد شدگان" وابسته به سازمان ملل بمدت دو هفته در تهران خواهد ماند و سرپرستی آن را تا اين لحظه يك ديپلمات كنيائی برعهده دارد.

پس از بازگشت اين هيات از ايران، هيات بعدی كميسيون حقوق بشر برای رسيدگی به وضعيت "آزادی بيان" راهی ايران خواهد شد.

مجموع اين گزارش ها ( از جمله گزارش هيات تحقيق امور قضائی كه دو ماه پيش به تهران رفته بود) پيش زمينه تنظيم قطعنامه ای خواهد شد كه قرار است كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد تنظيم، تصويب و منتشر سازد.

از كساني كه با خانواده هاي اين عزيزان آشنايي دارند خواهشمنديم كه به آنان اين موضوع را اطلاع دهند.

هیچ نظری موجود نیست: